Kuntaliitos Suomessa

Tämä artikkeli käsittelee Suomessa tapahtuneita kuntaliitoksia sekä vireillä olevia kuntaliitosselvityksiä. Kuntaliitos on kahden tai useamman kunnan hallinnollinen ja alueellinen yhtyminen yhdeksi kunnaksi. Liitoksesta päättävät yhdistyvien kuntien hallintoelimet, mutta on myös keskusteltu mahdollisuudesta, että valtio voi tehdä pakkoliitoksen. Kuntaliitoksen syinä ovat yleensä taloudelliset ja toiminnalliset, toisinaan myös aluepoliittiset syyt. Menettelytavasta säädetään kuntajakolaissa.

Kuntajakolain (29.12.2009/1698) 3 § kuntaliitoksesta käytetään nimitystä kuntien yhdistäminen, joka voidaan toteuttaa kolmella tavalla:

Kunnan osan siirtämisellä toiseen kuntaan tarkoitetaan kuntajaon muuttamista, jossa kuntien lukumäärä ei muutu. Tällöin on kyseessä osakuntaliitos.

Kuntaliitokset samoin kuin pientenkin alueiden siirrot kunnasta toiseen määrätään aina tulemaan voimaan vuodenvaihteessa. Joskus kuntaliitokset ovat astuneet voimaan kunnallisvaaleja seuraavan vuoden alusta, jolloin vaaleissa on jo valittu yhdistetylle kunnalle yhteinen valtuusto.

Historiaa

Osakuntaliitoksia Suomessa tehtiin jo 1800-luvulla: esikaupunkeja liitettiin kaupunkeihin. Tosin kovin monta niitä ei tehty, sillä tuolloin kaupungin piti itse omistaa koko maa-alueensa. Autonomian ajan Suomen merkittävin osakuntaliitos tapahtui vuonna 1877, jolloin Kyttälän alue liitettiin Messukylästä Tampereeseen, sinne äskettäin valmistunut rautatieasema kun sijaitsi keskellä hökkelikylää ja katsottiin, että tämän vuoksi oli ryhdyttävä poikkeuksellisiin toimiin. 1900-luvulla Suomen itsenäistyttyä tehtiin lisää osakuntaliitoksia, joissa esikaupunkeja liitettiin kaupunkeihin.

Suomen ensimmäinen kokonaisen kunnan liittäminen toiseen kuntaan tapahtui vuoden 1934 alussa, jolloin Kyyrölä liitettiin Muolaaseen, ja pian sota-ajan jälkeen 1940-luvulla tehtiin muutamia kokokuntaliitoksia, joista pääosa tapahtui vuoden 1946 alussa, mm. Helsingin alueen moninkertaistanut Helsingin suuri alueliitos, joka tosin oli samalla osakuntaliitos: Helsinkiin liitettiin Huopalahden, Kulosaaren ja Oulunkylän kunnat sekä Haagan kauppala kokonaan ja lisäksi suuri osa Helsingin maalaiskunnasta eli nykyisestä Vantaasta.

Viimeisen kerran Suomeen perustettiin uusi maalaiskunta vuoden 1941 alussa, jolloin Pohjaslahti erotettiin Ruovedestä. Sen sijaan kauppaloita erotettiin maalaiskunnista vielä 1950-luvullakin, esim. Kymistä Karhulan kauppala ja Tuusulasta Järvenpään kauppala vuoden 1951 alussa sekä Kemijärven maalaiskunnasta (siihenastisesta Kemijärven kunnasta) Kemijärven kauppala vuoden 1957 alussa. Vielä 1960-luvun alussa suunniteltiin Tapiolan ja Leppävaaran erottamista Espoosta kauppaloiksi, mutta suunnitelmaa ei toteutettu.

Suomessa oli tarkoitus toteuttaa Ruotsissa tehtyjä uudistuksia muistuttava suuri kuntauudistus 1960-luvun lopulla. Silloisen hallituksen asettama virkamiestyöryhmä esitti lakia, joka mahdollistaisi pakkoliitokset, mutta laista ei päästykään eduskunnassa yksimielisyyteen, ja hanke raukesi. Tästä huolimatta 1960-luvun loppupuolella ja 1970-luvulla nähtiin todellinen kuntaliitosten suma. Varsinkin vuosien 1969, 1973 ja 1977 alussa, edellisen vuoden kunnallisvaalien jälkeen, astui voimaan monia kuntaliitoksia. Monet pienet kunnat hakeutuivat yhteen suurempien naapureidensa kanssa ilmeisesti peläten, että valtiovalta pakottaisi ne liitoksiin. Nämä 1960-luvun jälkipuoliskon ja 1970-luvun kuntaliitokset johtivat siihen, että toisen maailmansodan syttymisen jälkeinen kuntien määrän kasvu kumoutui Tuusulan ja Järvenpään tapausta lukuun ottamatta. Niinpä vuoden 1967 alussa Paraisten maalaiskunta, josta vuoden 1948 alussa oli erotettu Paraisten kauppala, liitettiin Paraisten kauppalaan, vuoden 1973 alussa Kemijärven kauppala ja maalaiskunta yhdistyivät Kemijärven kaupungiksi ja Pohjaslahti liitettiin Vilppulaan ja Virtoihin, ja vuoden 1977 alussa Karhula ja Kymi liitettiin Kotkaan. Jonkin verran tehtiin myös pakkoliitoksia; ainakin mainittu Kymin ja Karhulan liittäminen vuonna 1977 Kotkaan tapahtui pakkoliitoksella ja samaan aikaan Kajaanin maalaiskunta pakkoliitettiin Kajaanin kaupunkiin. 1970-luvun lopulta lähtien kuntaliitoksia tehtiin melko vähän, kunnes 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolenvälin tienoilla kunta- ja palvelurakenneuudistuksen myötä alkoi uusi, edellistä tiheämpi kuntaliitosten suma. Se laantui seuraavan vuosikymmenen lopulla ja palautui 1980–1990-luvun tilanne, jossa kuntaliitoksia tehtiin vain silloin tällöin. Nyt Suomen kuntarakenne on melko vakaa, eikä kovin suuria muutoksia siihen ole odotettavissa lähivuosina. Aluehallintouudistus kevensi kuntien tehtäviä ja siten paransi pienten kuntien mahdollisuuksia jatkaa itsenäisinä.lähde?

Kuntien määrä Suomessa vuodesta 1900
Vuosi 1900 1905 1910 1915 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020
Kuntia 510 513 519 528 542 577 592 601 602 558 547 548 548 546 518 477 464 461 460 455 452 432 342 317 310

Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Pääartikkeli: Kunta- ja palvelurakenneuudistus

Valtioneuvosto käynnisti keväällä 2005 kunta- ja palvelurakenneuudistushankkeen, jonka tavoitteena on selvittää miten kuntapalveluiden saatavuus, laatu ja tuottavuus voidaan turvata tulevaisuudessa. Tarkastelu käsittää kuntarakenteen muutokset sekä kuntien yhteistyön kaikilla aluetasoilla. Hallituspuolueet sopivat kesällä 2006 kuntaremonttia ohjaavasta puitelaista, joka rohkaisee kuntia liitoksiin, mutta ei pakota niihin. Puitelaki velvoittaa kuntia muodostamaan riittävän vahvoja palvelualueita vastaamaan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Kunta- ja palvelurakenneuudistus sysäsi liikkeelle lukuisia kuntaliitoshankkeita, mutta monia toteutettiin ja käynnistettiin myös muista syistä, joista painavimpia oli valtion maksama korotettu ”porkkanaraha”. Liitosten taustalla vaikutti kuitenkin kuntakentän yleinen liikehdintä. Kuntien heikentynyt talous ja tulevaisuuden haasteet, muun muassa väestön ikääntyminen ja siitä johtuva kustannusten nousu, ajoivat etsimään uusia ratkaisuja. Kuntaliitosten vastustajat ovat perustelleet kantaansa muun muassa kunnallisen demokratian kaventumisella. Kuntaliitoksen vaihtoehtona pidetään kuntien yhteistyön tiivistämistä, johon 2000-luvun kunta- ja palvelurakenneuudistuskin tähtää. Valtioneuvosto on osaltaan rohkaissut kuntia yhteistyöhön muun muassa vuonna 2000 perustetun seutuhankkeen avulla.

Vuonna 2009 toteutetuissa 32 kuntaliitoksessa oli mukana 99 kuntaa ja kuntien määrä väheni 67:llä. Vuoden 2010 neljässä kuntaliitoksessa oli mukana kymmenen kuntaa ja kuntien luku väheni kuudella. Vuonna 2011 toteutui kuusi kuntaliitosta, joissa oli mukana kaksitoista kuntaa ja kuntien luku väheni kuudella. Vuonna 2013 toteutui kymmenen kuntaliitosta ja kuntien määrä väheni kuudellatoista. Vuoden 2012 loppuun mennessä toteutettu Kunta- ja palvelurakenneuudistus vauhditti kuntaliitoskehitystä.

Kuntaliitosten määrä on vuoden 2013 jälkeen laskenut huomattavasti ja vuosina 2015–2017 tapahtui vain yhdeksän kuntaliitosta. Vuosina 2014, 2018 ja 2019 ei tapahtunut yhtäkään kuntaliitosta. Kolmen vuoden tauon jälkeen, 1. tammikuuta 2020 kuitenkin tapahtui taas yksi kuntaliitos, kun Valtimon kunta liitettiin Nurmeksen kaupunkiin.

Taulukko kuntaliitoksista vuodesta 1934

Kuntaliitosten ohella kuntien lukumäärä väheni vuonna 1948, jolloin kokonaan tai suurimmaksi osaksi Neuvostoliitolle vuosina 1940 ja 1944 luovutetut kunnat lakkautettiin. Artkkelista Luovutetut alueet löytyy taulukko näistä kunnista. Kuntien nimien perässä on mainittu suluissa niiden kolminumeroiset kuntanumerot.

Vuosi Liitetty kunta Kunta, johon pääosat liitettiin
tai syntynyt uusi kunta
Muut kunnat, joihin liitettiin osia
1934 Kyyrölä (321) Muolaa (497)
1946 Haaga (068) Helsingin vaakuna Helsinki (091)
1946 Huopalahti (104)
1946 Kulosaari (294)
1946 Oulunkylä (566)
1946 Degerby (039) Inkoon vaakuna Inkoo (149)
1946 Kuusisto (307) Kaarinan vaakuna (1955–2008) Kaarina (202)
1946 Akaa (003) Toijalan vaakuna Toijala (864) Kylmäkosken vaakuna Kylmäkoski (310)
Sääksmäen vaakuna Sääksmäki (788)
Viialan vaakuna Viiala (928)
1947 Messukylä (486) Tampereen vaakuna Tampere (837)
1948 Hämeenlinnan mlk (110) Hämeenlinnan vaakuna Hämeenlinna (109) Rengon vaakuna Renko (692)
Vanajan vaakuna Vanaja (914)
1954 Pielisensuu (596) Joensuun vaakuna Joensuu (167)
1959 Seinäjoen maalaiskunnan vaakuna Seinäjoen mlk (744) Seinäjoen vaakuna Seinäjoki (743)
1964 Naantalin maalaiskunnan vaakuna Naantalin mlk (530) Naantalin vaakuna Naantali (529)
1965 Oulujoen vaakuna Oulujoki (565) Oulun vaakuna Oulu (564) Haukiputaan vaakuna Haukipudas (084), Kempeleen vaakuna Kempele (244)
Kiimingin vaakuna Kiiminki (255), Oulunsalon vaakuna Oulunsalo (567)
Tyrnävän vaakuna Tyrnävä (859), Utajärven vaakuna Utajärvi (889)
Ylikiimingin vaakuna Ylikiiminki (973)
1966 Aitolahden vaakuna Aitolahti (002) Tampereen vaakuna Tampere (837)
1967 Angelniemen vaakuna Angelniemi (011) Halikon vaakuna Halikko (073)
1967 Vanajan vaakuna Vanaja (914) Hämeenlinnan vaakuna Hämeenlinna (109) Hattulan vaakuna Hattula (082)
Janakkalan vaakuna Janakkala (165)
Rengon vaakuna Renko (692)
1967 Lappeen vaakuna Lappee (404) Lappeenrannan vaakuna Lappeenranta (405)
1967 Lauritsalan vaakuna Lauritsala (411)
1967 Paraisten maalaiskunnan vaakuna Paraisten mlk (579) Paraisten vaakuna (1961–2008) Parainen (573)
1967 Porin maalaiskunnan vaakuna Porin mlk (610) Porin vaakuna Pori (609)
1967 Uskelan vaakuna Uskela (888) Salon vaakuna (1949–2008) Salo (734)
1967 Maarian vaakuna Maaria (477) Turun vaakuna Turku (853)
1968 Kakskerran vaakuna Kakskerta (207)
1969 Hiittisten vaakuna Hiittinen (094) Dragsfjärdin vaakuna Dragsfjärd (040)
1969 Koijärvi (267) Forssan vaakuna Forssa (061) Urjalan vaakuna Urjala (887)
1969 Hyvinkään maalaiskunnan vaakuna Hyvinkään mlk (107) Hyvinkään vaakuna Hyvinkää (106)
1969 Koskenpään vaakuna Koskenpää (282) Jämsänkosken vaakuna Jämsänkoski (183)
1969 Öjan vaakuna Öja (997) Kaarlelan vaakuna Kaarlela (203)
1969 Karjaan maalaiskunnan vaakuna Karjaan mlk (221) Karjaan vaakuna Karjaa (220)
1969 Pyhäjärvi Ul:n vaakuna Pyhäjärvi Ul (627) Karkkilan vaakuna Karkkila (224)
1969 Pihlajaveden vaakuna Pihlajavesi (600) Keuruun vaakuna Keuruu (249)
1969 Kauvatsan vaakuna Kauvatsa (237) Kokemäen vaakuna Kokemäki (271)
1969 Alavetelin vaakuna Alaveteli (008) Kruunupyyn vaakuna (1955–1974) Kruunupyy (288)
1969 Teerijärven vaakuna Teerijärvi (839)
1969 Kuopion maalaiskunnan vaakuna Kuopion mlk (298) Kuopion vaakuna Kuopio (297) Siilinjärven vaakuna Siilinjärvi (749)
1969 Karunan vaakuna Karuna (228) Sauvon vaakuna Sauvo (738) Kemiön vaakuna Kemiö (243)
1969 Uudenkaupungin mlk (896) Uudenkaupungin vaakuna Uusikaupunki (895)
1969 Äänekosken maalaiskunnan vaakuna Äänekosken mlk (993) Äänekosken vaakuna (1954–2006) Äänekoski (992)
1970 Hinnerjoen vaakuna Hinnerjoki (096) Euran vaakuna Eura (050)
1970 Honkilahden vaakuna Honkilahti (100)
1970 Iisalmen maalaiskunnan vaakuna Iisalmen mlk (141) Iisalmen vaakuna Iisalmi (140)
1971 Tyrvännön vaakuna Tyrväntö (860) Hattulan vaakuna Hattula (082)
1971 Muuruveden vaakuna Muuruvesi (502) Juankosken vaakuna Juankoski (174)
1971 Säyneisen vaakuna Säyneinen (786)
1972 Ikaalisten maalaiskunnan vaakuna Ikaalisten mlk (144) Ikaalisten vaakuna (1961–1971)Ikaalisten vaakuna Ikaalinen (143)
1972 Ahlaisten vaakuna Ahlainen (001) Porin vaakuna Pori (609)
1972 Teiskon vaakuna Teisko (840) Tampereen vaakuna Tampere (837)
1973 Raution vaakuna Rautio (688) Kalajoen vaakuna (1953–2009) Kalajoki (208)
1973 Kemijärven maalaiskunnan vaakuna Kemijärven mlk (242) Kemijärven vaakuna (1960–1972)Kemijärven vaakuna Kemijärvi (320)
1973 Lapväärtin vaakuna Lapväärtti (409) Kristiinankaupungin vaakuna Kristiinankaupunki (287)
1973 Siipyyn vaakuna Siipyy (750)
1973 Tiukan vaakuna Tiukka (847)
1973 Riistaveden vaakuna Riistavesi (695) Kuopion vaakuna Kuopio (297)
1973 Pielisjärven vaakuna Pielisjärvi (597) Lieksan vaakuna Lieksa (422)
1973 Bergön vaakuna Bergö (032) Maalahden vaakuna (1965–1982) Maalahti (475)
1973 Petolahden vaakuna Petolahti (590)
1973 Björköbyn vaakuna Björköby (033) Mustasaaren vaakuna (1960–1975) Mustasaari (499)
1973 Koivulahden vaakuna Koivulahti (270)
1973 Raippaluodon vaakuna Raippaluoto (679)
1973 Sulvan vaakuna Sulva (769) Vaasan vaakuna Vaasa (905)
1973 Suoniemen vaakuna Suoniemi (779) Nokian vaakuna Nokia (536)
1973 Nurmeksen maalaiskunnan vaakuna Nurmeksen mlk (542) Nurmeksen vaakuna Nurmes (541)
1973 Pirttikylän vaakuna Pirttikylä (605) Närpiön vaakuna Närpiö (545)
1973 Ylimarkun vaakuna Ylimarkku (974)
1973 Eräjärven vaakuna Eräjärvi (048) Oriveden vaakuna Orivesi (562)
1973 Saloisten vaakuna Saloinen (735) Raahen vaakuna Raahe (678)
1973 Simpeleen vaakuna Simpele (752) Rautjärven vaakuna Rautjärvi (689)
1973 Paavolan vaakuna Paavola (575) Ruukin vaakuna Ruukki (708)
1973 Revonlahden vaakuna Revonlahti (693)
1973 Säämingin vaakuna Sääminki (789) Savonlinnan vaakuna Savonlinna (740) Punkaharjun vaakuna Punkaharju (618)
1973 Alatornion vaakuna Alatornio (007) Tornion vaakuna Tornio (851)
1973 Karungin vaakuna Karunki (229)
1973 Paattisten vaakuna Paattinen (574) Turun vaakuna Turku (853)
1973 Sääksmäen vaakuna Sääksmäki (788) Valkeakosken vaakuna Valkeakoski (908)
1973 Karkun vaakuna Karkku (225) Vammalan vaakuna Vammala (912)
1973 Tyrvään vaakuna Tyrvää (861)
1973 Pohjaslahden vaakuna Pohjaslahti (637) Vilppulan vaakuna Vilppula (933) Virtain vaakuna Virrat (936)
1974 Haapasaaren vaakuna Haapasaari (070) Kotkan vaakuna Kotka (285)
1974 Pyhämaan vaakuna Pyhämaa (629) Uudenkaupungin vaakuna Uusikaupunki (895)
1975 Anjalan vaakuna Anjala (012) Anjalankosken vaakuna Anjalankoski (754)
1975 Sippolan vaakuna Sippola (754)
1975 Jepuan vaakuna Jepua (166) Uudenkaarlepyyn vaakuna Uusikaarlepyy (893)
1975 Munsalan vaakuna Munsala (496)
1975 Uudenkaarlepyyn maalaiskunnan vaakuna Uudenkaarlepyyn mlk (894)
1976 Metsämaan vaakuna Metsämaa (487) Loimaan kunnan vaakuna Loimaan mlk (431)
1976 Tottijärven vaakuna Tottijärvi (852) Nokian vaakuna Nokia (536)
1977 Kajaanin maalaiskunnan vaakuna Kajaanin mlk (206) Kajaanin vaakuna Kajaani (205)
1977 Kaarlelan vaakuna Kaarlela (203) Kokkolan vaakuna Kokkola (272) Kälviän vaakuna Kälviä (315)
1977 Karhulan vaakuna Karhula (201) Kotkan vaakuna Kotka (285)
1977 Kymin vaakuna Kymi (311)
1977 Karjalan kunnanvaakuna Karjala (222) Mynämäen vaakuna (1960–2006) Mynämäki (503)
1977 Purmon vaakuna Purmo (621) Pietarsaaren maalaiskunnan vaakuna (1958–1984) Pietarsaaren mlk (599)
1977 Ähtävän vaakuna Ähtävä (990)
1977 Somerniemen vaakuna Somerniemi (760) Someron vaakuna Somero (761)
1977 Snappertunan vaakuna Snappertuna (756) Tammisaaren vaakuna Tammisaari (835) Karjaan vaakuna Karjaa (220)
1977 Tammisaaren maalaiskunnan vaakuna Tammisaaren mlk (836) Hangon vaakuna Hanko (078)
1977 Bromarvin vaakuna Bromarv (034) Tenholan vaakuna Tenhola (842)
1981 Nummen vaakuna Nummi (540) Nummi-Pusulan vaakuna Nummi-Pusula (540)
1981 Pusulan vaakuna Pusula (622)
1981 Lokalahden vaakuna Lokalahti (432) Uudenkaupungin vaakuna Uusikaupunki (895)
1981 Keikyän vaakuna Keikyä (238) Äetsän vaakuna Äetsä (988)
1981 Kiikan vaakuna Kiikka (253)
1989 Nuijamaan vaakuna Nuijamaa (539) Lappeenrannan vaakuna Lappeenranta (405)
1993 Säynätsalon vaakuna Säynätsalo (787) Jyväskylän vaakuna Jyväskylä (179)
1993 Rauman maalaiskunnan vaakuna Rauman mlk (685) Rauman vaakuna Rauma (684)
1993 Tenholan vaakuna Tenhola (842) Tammisaaren vaakuna Tammisaari (835)
1993 Kalannin vaakuna Kalanti (209) Uudenkaupungin vaakuna Uusikaupunki (895)
1993 Konginkankaan vaakuna Konginkangas (274) Äänekosken vaakuna (1954–2006) Äänekoski (992)
1997 Heinolan maalaiskunnan vaakuna Heinolan mlk (089) Heinolan vaakuna Heinola (088→111)
1997 Lohjan kunnan vaakuna Lohjan kunta (428) Lohjan vaakuna (1951–1996)Lohjan vaakuna Lohja (427→444)
1997 Porvoon maalaiskunnan vaakuna Porvoon mlk (613) Porvoon vaakuna Porvoo (612→638)
2001 Kuoreveden vaakuna Kuorevesi (299) Jämsän vaakuna (1953–2008) Jämsä (182)
2001 Anttolan vaakuna Anttola (014) Mikkelin vaakuna Mikkeli (491)
2001 Mikkelin maalaiskunnan vaakuna Mikkelin mlk (492)
2001 Temmeksen vaakuna Temmes (841) Tyrnävän vaakuna Tyrnävä (859) Limingan vaakuna Liminka (425)
Lumijoen vaakuna Lumijoki (436)
Rantsilan vaakuna Rantsila (682)
2003 Vehkalahden vaakuna Vehkalahti (917) Haminan vaakunaVehkalahden vaakuna Hamina (075)
2003 Pattijoen vaakuna Pattijoki (582) Raahen vaakuna Raahe (678)
2004 Jäppilän vaakuna Jäppilä (184) Pieksänmaan vaakuna Pieksänmaa (640)
2004 Pieksämäen maalaiskunnan vaakuna Pieksämäen mlk (594)
2004 Virtasalmen vaakuna Virtasalmi (937)
2005 Kiihtelysvaaran vaakuna Kiihtelysvaara (251) Joensuun vaakuna Joensuu (167)
2005 Tuupovaaran vaakuna Tuupovaara (856)
2005 Sahalahden vaakuna Sahalahti (730) Kangasalan vaakuna Kangasala (211)
2005 Vehmersalmen vaakuna Vehmersalmi (919) Kuopion vaakuna Kuopio (297)
2005 Loimaan kunnan vaakuna Loimaan kunta (431) Loimaan vaakuna (1952–2004)Loimaan vaakuna Loimaa (430)
2005 Saaren vaakuna Saari (728) Parikkalan vaakuna (1956–2004)Parikkalan vaakuna Parikkala (580)
2005 Uukuniemen vaakuna Uukuniemi (891)
2005 Karinaisten vaakuna Karinainen (219) Pöytyän vaakuna Pöytyä (636)
2005 Peräseinäjoen vaakuna Peräseinäjoki (589) Seinäjoen vaakuna Seinäjoki (743)
2005 Värtsilän vaakuna Värtsilä (943) Tohmajärven vaakuna (1953–2004)Tohmajärven vaakuna Tohmajärvi (848)
2005 Kullaan vaakuna Kullaa (293) Ulvilan vaakuna Ulvila (886)
2005 Kangaslammin vaakuna Kangaslampi (212) Varkauden vaakuna Varkaus (915)
2006 Rovaniemen maalaiskunnan vaakuna Rovaniemen mlk (699) Rovaniemen vaakuna (1930–2005)Rovaniemen vaakuna Rovaniemi (698)
2007 Toijalan vaakuna Toijala (864) Akaan vaakuna Akaa (020)
2007 Viialan vaakuna Viiala (928)
2007 Kuivaniemen vaakuna Kuivaniemi (292) Iin vaakuna (1966–2006)Iin vaakuna Ii (139)
2007 Längelmäen vaakuna Längelmäki (443) Jämsän vaakuna (1953–2008) Jämsä (182) Oriveden vaakuna Orivesi (562)
2007 Vuolijoen vaakuna Vuolijoki (940) Kajaanin vaakuna Kajaani (205)
2007 Haukivuoren vaakuna Haukivuori (085) Mikkelin vaakuna Mikkeli (491)
2007 Mietoisten vaakuna Mietoinen (490) Mynämäen vaakuna (1960–2006)Mynämäen vaakuna Mynämäki (503)
2007 Pieksänmaan vaakuna Pieksänmaa (640) Pieksämäen vaakuna (1951–2006)Pieksämäen vaakuna Pieksämäki (593)
2007 Luopioisten vaakuna Luopioinen (439) Pälkäneen vaakuna (1965–2006)Pälkäneen vaakuna Pälkäne (635)
2007 Kodisjoen vaakuna Kodisjoki (266) Rauman vaakuna Rauma (684)
2007 Ruukin vaakuna Ruukki (708) Siikajoen vaakuna (1954–2006)Siikajoen vaakuna Siikajoki (748)
2007 Suodenniemen vaakuna Suodenniemi (772) Vammalan vaakuna Vammala (912)
2007 Maksamaan vaakuna Maksamaa (479) Vöyri-Maksamaan vaakuna Vöyri-Maksamaa (945)
2007 Vöyrin vaakuna (1954–2006) Vöyri (944)
2007 Viljakkalan vaakuna Viljakkala (932) Ylöjärven vaakuna Ylöjärvi (980)
2007 Sumiaisten vaakuna Sumiainen (770) Äänekosken vaakuna (1954–2006)Äänekosken vaakuna Äänekoski (992)
2007 Suolahden vaakuna Suolahti (774)
2008 Leivonmäen vaakuna Leivonmäki (415) Joutsan vaakuna Joutsa (172)
2009 Lehtimäen vaakuna Lehtimäki (414) Alajärven vaakuna Alajärvi (005)
2009 Kiukaisten vaakuna Kiukainen (262) Euran vaakuna Eura (050)
2009 Vampulan vaakuna Vampula (913) Huittisten vaakuna Huittinen (102)
2009 Hauhon vaakuna Hauho (083) Hämeenlinnan vaakuna Hämeenlinna (109)
2009 Kalvolan vaakuna Kalvola (210)
2009 Lammin vaakuna Lammi (401)
2009 Rengon vaakuna Renko (692)
2009 Tuuloksen vaakuna Tuulos (855)
2009 Enon vaakuna Eno (045) Joensuun vaakuna Joensuu (167)
2009 Pyhäselän vaakuna Pyhäselkä (632)
2009 Jyväskylän maalaiskunnan vaakuna Jyväskylän mlk (180) Jyväskylän vaakuna Jyväskylä (179)
2009 Korpilahden vaakuna Korpilahti (277)
2009 Jämsänkosken vaakuna Jämsänkoski (183) Jämsän vaakuna (1953–2008)Jämsän vaakuna Jämsä (182)
2009 Piikkiön vaakuna Piikkiö (602) Kaarinan vaakuna (1955–2008)Kaarinan vaakuna Kaarina (202)
2009 Alahärmän vaakuna Alahärmä (004) Kauhavan vaakuna (1952–2008)Kauhavan vaakuna Kauhava (233)
2009 Kortesjärven vaakuna Kortesjärvi (281)
2009 Ylihärmän vaakuna Ylihärmä (971)
2009 Dragsfjärdin vaakuna Dragsfjärd (040) Kemiönsaaren vaakuna Kemiönsaari (322)
2009 Kemiön vaakuna Kemiö (243)
2009 Västanfjärdin vaakuna Västanfjärd (923)
2009 Kälviän vaakuna Kälviä (315) Kokkolan vaakuna Kokkola (272)
2009 Lohtajan vaakuna Lohtaja (429)
2009 Ullavan vaakuna Ullava (885)
2009 Anjalankosken vaakuna Anjalankoski (754) Kouvolan vaakuna (1952–2008)Kouvolan vaakuna Kouvola (286)
2009 Elimäen vaakuna Elimäki (044)
2009 Jaalan vaakuna Jaala (163)
2009 Kuusankosken vaakuna Kuusankoski (306)
2009 Valkealan vaakuna Valkeala (909)
2009 Jurvan vaakuna Jurva (175) Kurikan vaakuna (1951–2008)Kurikan vaakuna Kurikka (301)
2009 Joutsenon vaakuna Joutseno (173) Lappeenrannan vaakuna Lappeenranta (405)
2009 Sammatin vaakuna Sammatti (737) Lohjan vaakuna Lohja (444)
2009 Alastaron vaakuna Alastaro (006) Loimaan vaakuna Loimaa (430)
2009 Mellilän vaakuna Mellilä (482)
2009 Houtskarin vaakuna Houtskari (101) Paraisten vaakuna Länsi-Turunmaa (445)
2009 Iniön vaakuna Iniö (150)
2009 Korppoon vaakuna Korppoo (279)
2009 Nauvon vaakuna Nauvo (533)
2009 Paraisten vaakuna (1961–2008) Parainen (573)
2009 Askaisten vaakuna Askainen (017) Maskun vaakuna (1964–2008)Maskun vaakuna Masku (481)
2009 Lemun vaakuna Lemu (419)
2009 Mäntän vaakuna Mänttä (506) Mänttä-Vilppulan vaakuna Mänttä-Vilppula (508)
2009 Vilppulan vaakuna Vilppula (933)
2009 Merimaskun vaakuna Merimasku (485) Naantalin vaakuna Naantali (529)
2009 Rymättylän vaakuna Rymättylä (705)
2009 Velkuan vaakuna Velkua (920)
2009 Ylikiimingin vaakuna Ylikiiminki (973) Oulun vaakuna Oulu (564)
2009 Yläneen vaakuna Yläne (979) Pöytyän vaakuna Pöytyä (636)
2009 Karjaan vaakuna Karjaa (220) Raaseporin vaakuna Raasepori (710)
2009 Pohjan vaakuna Pohja (606)
2009 Tammisaaren vaakuna Tammisaari (835)
2009 Lapin kunnanvaakuna Lappi (406) Rauman vaakuna Rauma (684)
2009 Vahdon vaakuna Vahto (906) Ruskon vaakuna (1964–2008)Ruskon vaakuna Rusko (704)
2009 Pylkönmäen vaakuna Pylkönmäki (633) Saarijärven vaakuna Saarijärvi (729)
2009 Halikon vaakuna Halikko (073) Salon vaakuna (1949–2008)Salon vaakuna Salo (734)
2009 Kiikalan vaakuna Kiikala (252)
2009 Kiskon vaakuna Kisko (259)
2009 Kuusjoen vaakuna Kuusjoki (308)
2009 Muurlan vaakuna Muurla (501)
2009 Perniön vaakuna Perniö (586)
2009 Perttelin vaakuna Pertteli (587)
2009 Suomusjärven vaakuna Suomusjärvi (776)
2009 Särkisalon vaakuna Särkisalo (784)
2009 Mouhijärven vaakuna Mouhijärvi (493) Sastamalan vaakuna Sastamala (790)
2009 Vammalan vaakuna Vammala (912)
2009 Äetsän vaakuna Äetsä (988)
2009 Savonrannan vaakuna Savonranta (741) Savonlinnan vaakuna Savonlinna (740)
2009 Nurmon vaakuna Nurmo (544) Seinäjoen vaakuna Seinäjoki (743)
2009 Ylistaron vaakuna Ylistaro (975)
2009 Kestilän vaakuna Kestilä (247) Siikalatvan vaakuna Siikalatva (791)
2009 Piippolan vaakuna Piippola (603)
2009 Pulkkilan vaakuna Pulkkila (617)
2009 Rantsilan vaakuna Rantsila (682)
2009 Kurun vaakuna Kuru (303) Ylöjärven vaakuna Ylöjärvi (980)
2010 Himangan vaakuna Himanka (095) Kalajoen vaakuna (1953–2009)Kalajoen vaakuna Kalajoki (208)
2010 Ylämaan vaakuna Ylämaa (978) Lappeenrannan vaakuna Lappeenranta (405)
2010 Liljendalin vaakuna Liljendal (424) Loviisan vaakuna Loviisa (434)
2010 Pernajan vaakuna Pernaja (585)
2010 Ruotsinpyhtään vaakuna Ruotsinpyhtää (701) Pyhtään vaakuna Pyhtää (624)
2010 Noormarkun vaakuna Noormarkku (537) Porin vaakuna Pori (609)
2011 Kylmäkosken vaakuna Kylmäkoski (310) Akaan vaakuna Akaa (020)
2011 Kuhmalahden vaakuna Kuhmalahti (289) Kangasalan vaakuna Kangasala (211)
2011 Karttulan vaakuna Karttula (227) Kuopion vaakuna Kuopio (297)
2011 Varpaisjärven vaakuna Varpaisjärvi (916) Lapinlahden vaakuna Lapinlahti (402)
2011 Artjärven vaakuna Artjärvi (015) Orimattilan vaakuna Orimattila (560)
2011 Oravaisten vaakuna Oravainen (559) Vöyrin vaakuna Vöyri (946)
2011 Vöyri-Maksamaan vaakuna Vöyri-Maksamaa (945)
2013 Töysän vaakuna Töysä (863) Alavuden vaakuna (1952–2012)Alavuden vaakuna Alavus (010)
2013 Kesälahden vaakuna Kesälahti (248) Kiteen vaakuna Kitee (260)
2013 Nilsiän vaakuna Nilsiä (534) Kuopion vaakuna Kuopio (297)
2013 Karjalohjan vaakuna Karjalohja (223) Lohjan vaakuna Lohja (444)
2013 Nummi-Pusulan vaakuna Nummi-Pusula (540)
2013 Ristiinan vaakuna Ristiina (696) Mikkelin vaakuna Mikkeli (491)
2013 Suomenniemen vaakuna Suomenniemi (775)
2013 Haukiputaan vaakuna Haukipudas (084) Oulun vaakuna Oulu (564)
2013 Kiimingin vaakuna Kiiminki (255)
2013 Oulunsalon vaakuna Oulunsalo (567)
2013 Yli-Iin vaakuna Yli-Ii (972)
2013 Vihannin vaakuna Vihanti (926) Raahen vaakuna Raahe (678)
2013 Kiikoisten vaakuna Kiikoinen (254) Sastamalan vaakuna Sastamala (790)
2013 Kerimäen vaakuna Kerimäki (246) Savonlinnan vaakuna Savonlinna (740)
2013 Punkaharjun vaakuna Punkaharju (618)
2013 Vähänkyrön vaakuna Vähäkyrö (942) Vaasan vaakuna Vaasa (905)
2015 Maaningan vaakuna Maaninka (476) Kuopion vaakuna Kuopio (297)
2015 Tarvasjoen vaakuna Tarvasjoki (838) Liedon vaakuna Lieto (423)
2015 Lavian vaakuna Lavia (413) Porin vaakuna Pori (609)
2016 Hämeenkosken vaakuna Hämeenkoski (283) Hollolan vaakuna Hollola (098)
2016 Jalasjärven vaakuna Jalasjärvi (164) Kurikan vaakuna Kurikka (301)
2016 Nastolan vaakuna Nastola (532) Lahden vaakuna Lahti (398)
2016 Köyliön vaakuna Köyliö (319) Säkylän vaakuna (1953–2015)Säkylän vaakuna Säkylä (783)
2017 Luvian vaakuna Luvia (442) Eurajoen vaakuna (1950–2016)Eurajoen vaakuna Eurajoki (051)
2017 Juankosken vaakuna Juankoski (174) Kuopion vaakuna Kuopio (297)
2020 Valtimon vaakuna Valtimo (911) Nurmeksen vaakuna Nurmes (541)
2021 Honkajoen vaakuna Honkajoki (099) Kankaanpään vaakuna Kankaanpää (214)
2025 Pertunmaan vaakuna Pertunmaa (588) Mäntyharjun vaakuna Mäntyharju (507)

Lähteet

 1. a b Kuntajakolaki 29.12.2009. finlex.fi. Viitattu 19.10.2010.
 2. http://www.tampere.fi/perustiedot/historia/index.html
 3. Spectrum tietokeskus, osa 5 vuodelta 1977, s. 259
 4. Kuntien ja kaupunkien lukumäärä 1900-2013 (XLS) Kunnat.net. Suomen Kuntaliitto. Viitattu 10.3.2013.
 5. Luettelo 1.1.2009 yhdistyvistä kunnista ja uusien kuntien nimet (Internet Archive) 25.7.2008. Kuntaliitto. Arkistoitu 23.6.2009. Viitattu 2.5.2014.
 6. Kuntaliitto: Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset, tilanne 14.1.2011 (ppt) (Tallenne Googlessa) 14.1.2011. Kuntaliitto. Arkistoitu 3.5.2014. Viitattu 28.1.2011.
 7. Kuntaliitos toteutuu – Valtimo yhden äänen turvin osaksi Nurmesta
 8. (kuntaan kuulunut
  Ikaalisten epäitsenäinen kauppala lakkautettiin)
 9. Valtioneuvosto päätti kolmesta kuntien yhdistymisestä 23.4.2009. Valtiovarainministeriö. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 10. Loviisan Sanomien toimitus: Loviisa, Pernaja, Ruotsinpyhtää ja Liljendal yhdistyvät vuonna 2010 uudeksi Loviisaksi 11.6.2008. Loviisan Sanomat. Arkistoitu 10.11.2011. Viitattu 4.1.2009.
 11. Porin kaupunki: Porin ja Noormarkun kuntaliitos Porin kaupunki. Arkistoitu 11.12.2008. Viitattu 4.1.2009.
 12. Kuntaliitos halutaan vastustuksesta huolimatta 2.3.2010. Yle.fi Tampere. Arkistoitu 13.1.2012. Viitattu 10.3.2010.
 13. Kylmäkoski liittyy Akaan kaupunkiin HS.fi. 10.3.2010. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 14. Karttula ja Kuopio Kuopion kaupunki. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 15. Lapinlahti ja Varpaisjärvi yhdistyvät ensi vuonna HS.fi. 8.2.2010. Arkistoitu 3.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 16. Artjärvi ja Orimattila yhteen 2011 Yle.fi. 20.3.2010. Yleisradio. Arkistoitu 26.5.2012. Viitattu 18.9.2010.
 17. Kuntalaiset kannattavat Oravaisen ja Vöyri-Maksamaan liitosta 14.2.2010. Helsingin Sanomat. Arkistoitu 16.2.2010. Viitattu 15.2.2010.
 18. Oravainen ja Vöyri-Maksamaa yhdistyvät 11.3.2010. Yle.fi Alueet Vaasa. Arkistoitu 13.1.2012. Viitattu 11.3.2010.
 19. Nämä kunnat yhdistyvät vuodenvaihteessa TS.fi. 21.5.2012. Arkistoitu 2.5.2014. Viitattu 2.5.2014.
 20. Kitee ja Kesälahti hyväksyivät kuntaliitoksen iltasanomat.fi. Viitattu 26.4.2012.
 21. Kuopio ja Nilsiä yhdistyvät Hs.fi. 2.5.2012. Helsingin Sanomat. Arkistoitu 2.5.2012. Viitattu 2.5.2012.
 22. a b c Ajankohtaiset yhdistymisselvitykset ja päätökset, tilanne 18.4.2012 www.kunnat.net. Viitattu 18.4.2012.
 23. Ilta-Lehti: Mikkeli, Ristiina ja Suomenniemi päättivät yhdistyä iltalehti.fi. 3.5.2012. Iltalehti. Arkistoitu 5.5.2012. Viitattu 3.5.2012.
 24. Raahe ja Vihanti päättivät yhdistyä Hs.fi.. Arkistoitu 27.5.2012. Viitattu 24.5.2012.
 25. Kiikoinen liittyy Sastamalaan ja Pirkanmaahan Helsingin Sanomat. Viitattu 2.5.2012. (vain tilaajille)
 26. Savonlinna siunasi liitoksen 40-3 yle.fi. Arkistoitu 22.3.2012. Viitattu 19.3.2012.
 27. Maaninka liittyy Kuopioon vuonna 2015 yle.fi. Viitattu 13.11.2012.
 28. Tarvasjoki pakkoliitetään Lietoon ts.fi. Arkistoitu 14.7.2014. Viitattu 12.6.2014.
 29. Valtioneuvosto: Lavia Poriin ensi vuoden alusta satakunnankansa.fi. Arkistoitu 24.9.2015. Viitattu 12.6.2014.
 30. a b Neljästä tulee kaksi: Lahden seudulle syntyy kaksi uutta kuntaa 26.1.2015. Yle. Viitattu 26.6.2015.
 31. Jalasjärvi lakkaa ja yhdistyy Kurikkaan 11.6.2014. Ilkka. Viitattu 12.6.2014.
 32. Köyliön ja Säkylän kuntaliitos uuden hallituksen ensimmäisiä päätöksiä Yle Uutiset. 23.4.2015. Viitattu 24.4.2015.
 33. Luvia valitsi Eurajoen kumppanikseen – Pori sai pakit yksimielisesti Yle Uutiset. 30.3.2015. Viitattu 30.3.2015.
 34. Kuopion ja Juankosken hallitukset hyväksyivät kuntaliitoksen Yle Uutiset Savo. 18.8.2014. Yle. Viitattu 26.8.2014.
 35. Kuntaliitos toteutuu – Valtimo yhden äänen turvin osaksi Nurmesta Kuntalehti. 25.4.2019.
 36. Laakso, Antti: Honkajoki liittyy Kankaanpäähän vuodenvaihteessa – valtuustot hyväksyivät ainoan Suomessa vireillä olevan kuntaliitoksen Yle Uutiset. 15.5.2020. Yleisradio. Viitattu 15.5.2020.
 37. Kotilainen, Virpi: Pertunmaa ja Mäntyharju äänestivät kuntaliitoksesta – kummankin valtuusto hyväksyi yhdistymisen Yle Uutiset. 13.5.2024. Yleisradio. Viitattu 16.5.2024.
 38. Kunnat lakkautusaikajärjestyksessä 2015 (pdf) Tilastokeskus. Arkistoitu 13.1.2019. Viitattu 13.1.2019.

Aiheesta muualla

Suomen kunnat
Hallinto

KuntavaalitKunnanvaltuusto SuomessaKunnanhallitus SuomessaKunnanjohtaja SuomessaKunnanvaltuuston puheenjohtajaKunnanhallituksen puheenjohtajaKuntayhtymäSuomen KuntaliittoSuomen kunnanvaakunatKuntanumeroPitäjänkokousKuntakokous

Kuntaluettelot

Luettelo Suomen kunnistaLuettelo Suomen entisistä kunnistaLuettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaanLuettelo Suomen kunnista pinta-alan mukaanLuettelo Suomen kunnista perustamisvuoden mukaanLuettelo Suomen kuntien koordinaateistaLuettelo Suomen ruotsin- ja kaksikielisistä kunnistaLuettelo Suomen kunnista postinumeropiireittäinLuettelo Suomen postinumeroista kunnittainLuettelo Suomen rannikkokunnistaLuettelo Suomen kuntanumeroistaLuettelo Suomen kunnista vuonna 2008

Kaupunkiluettelot

Suomen kaupungitLuettelo Suomen kaupungeistaLuettelo Suomen entisistä kaupungeistaLuettelo Suomen kaupungeista perustamisvuoden mukaan

Suomen kuntauudistukset

Vuoden 1865 kunnallisasetusSuuri kuntauudistus (1961–1982) • Kunta- ja palvelurakenneuudistus (2005–2012) • Sote-uudistus (2011–)

Kuntamuutokset

KuntajakolakiKuntaliitos SuomessaLuettelo kuntaliitoksista Suomessa kunnittainKuntaliitokset Suomessa ilman yhteistä rajaaLuettelo Suomen kuntien nimenmuutoksistaAlueliitosLuettelo osakuntaliitoksista Suomessa

Historialliset kuntamuodot

Suomen keskiaikaiset seurakunnatLuettelo Suomen kirkkopitäjistäKaupunkiKauppalaLuettelo Suomen kauppaloistaMaalaiskuntaEpäitsenäinen kauppalaTaajaväkinen yhdyskuntaLuettelo Suomen taajaväkisistä yhdyskunnistaVanhat kaupungit SuomessaUudet kaupungit SuomessaSuomen laittomat kunnat