Mitä tarkoitetaan demokratialla?

tietotekniikka
Demokratian käsite on yksi maailman tärkeimmistä käsitteistä, sillä se on monella tapaa yhteiskuntien perustan pilari. Demokratia on kuitenkin laaja aihe, ja sen tarkoitus ja merkitys on monille hämärän peitossa. Tässä artikkelissa tarkastelemme tarkemmin demokratian käsitettä ja sitä, mitä se tarkoittaa.

Mitä demokratia tarkoittaa?

Demokratia on monitulkintainen käsite, mutta yleisesti ottaen se tarkoittaa kansanvaltaa. Demokratian idea on se, että kansan enemmistöllä on valta päättää yhteiskunnallisia asioita. Demokratia perustuu siihen, että kansalaiset saavat äänestää ja vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin. Demokratian käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, ja sen käytännön toteutus voi vaihdella eri maissa ja eri aikoina. Esimerkiksi demokratian toteutus on erilainen Sveitsissä ja Yhdysvalloissa kuin vaikkapa Venäjällä tai Kiinassa.

Demokratian historia

Demokratian historia ulottuu aina antiikin Kreikkaan, jossa idean isäksi on mainittu muun muassa filosofi Platon sekä antiikin Ateenan demokratian kehittäjä Kleisthenees. Antiikin Ateenassa kansalaisilla oli mahdollisuus osallistua yhteiskunnallisiin päätöksiin suoralla demokratialla. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että yhteiskunnallisia päätöksiä tehtiin suurissa kansankokouksissa, joissa kaikki kansalaiset voivat osallistua. Toki antiikin Ateenassa kaikki ihmiset eivät kuuluneet kansalaisiin, ja siksi demokratia ei ollut täysin kaikkia kansalaisia koskeva. Vaikka antiikin demokratiaa onkin pidetty yhtenä merkittävänä demokratian kehittäjänä, demokratia sen nykyisessä muodossa kehittyi vasta modernilla ajalla. Ranskan ja Yhdysvaltojen vallankumoukset olivat tärkeässä roolissa demokratian kehityksessä. Ranskan vallankumouksen myötä syntyi kansanvallan käsite, joka korosti kansalaisten oikeuksia ja vaikutusmahdollisuuksia. Yhdysvalloissa perustuslaki ja sen perusoikeudet muodostavat perustan monien maiden nykyiselle demokratialle.

Demokratian periaatteet

Demokratiaa voidaan tarkastella periaatteiden avulla. Demokratialla on joukko perusperiaatteita, jotka luovat sen perustan. Näitä periaatteita ovat muun muassa:
  • Vapaus ja tasa-arvo: Demokratiassa jokaisella kansalaisella on oikeus olla vapaa ja tasa-arvoinen muiden kansalaisten kanssa.
  • Yksilön oikeudet: Jokaisella kansalaisella tulee olla oikeus valita itse oma elämänsä suunta ja olla turvassa.
  • Valtion valta käytetään kansan tahdon mukaisesti: Demokratiassa valtion valta kuuluu kansalle, ja sen käyttö perustuu kansalaisten enemmistön tahtoon.
  • Vaalit: Demokratiassa kansalaiset valitsevat oman edustajansa joko suoraan tai epäsuorasti vaaleilla.
  • Median vapaus: Demokratiassa median tulee olla vapaa ja riippumaton, jotta se voi valvoa valtion toimintaa ja raportoida siitä avoimesti.

Demokratian haasteet

Vaikka demokratia on monessa mielessä tehokas ja mielekäs tapa hallita yhteiskuntia, se kohtaa myös monia haasteita. Demokratian haasteita ovat muun muassa:
  • Populismi: Populistiset liikkeet pyrkivät usein käyttämään demokratiaa hyväksi ja saada kannatusta erilaisilla yksinkertaisilla keinoilla.
  • Huono hallinto: Huono hallinto voi johtaa korruptioon ja kansalaisten luottamuksen menettämiseen valtiovaltaa kohtaan.
  • Tietoverkkojen väärinkäyttö: Nykyään tietoverkkoja voidaan käyttää väärin esimerkiksi propagandan levittämiseen ja vaaleihin vaikuttamiseen.
  • Kansalaisten passiivisuus: Demokratia ei toimi, jos kansalaiset eivät ole aktiivisia ja osallistu yhteiskunnallisiin päätöksiin.
  • Vallan epätasapaino: Jos vallan keskittäminen ja jakautuminen on epätasaista, demokratia ei toimi yhtä tehokkaasti.

Yhteenveto

Demokratian käsite on monisäikeinen, mutta sen perusajatus on antaa kansalaisille mahdollisuus vaikuttaa yhteiskunnallisiin päätöksiin. Vaikka demokratia ei ole täydellinen järjestelmä, se on monessa mielessä paras vaihtoehto hallita yhteiskuntia. Demokratian haasteet ovat moninaiset, mutta ne ovat ylitettävissä aktiivisella osallistumisella ja jatkuvalla kehitystyöllä.